icon-load

Loading..

Mẫu Đơn Thủ Tục Nhập Cảnh Thi Hài Hài Cốt Tro Cốt

Mẫu Đơn Thủ Tục Nhập Cảnh Thi Hài Hài Cốt Tro Cốt

Trong bài chia sẻ dưới đây là danh sách những Mẫu Đơn Nhập Cảnh Thi Hài Hài Cốt Tro Cốt để mọi người tham khảo khi cần vận chuyển Thi Hài Tro Cốt của người thân trong gia đình từ Việt Nam đưa đi quốc tế và từ nước ngoài đưa về Việt Nam

Danh Sách Mẫu Đơn Liên Quan Đến Thủ Tục Nhập Cảnh Thi Hài Tro Cốt

  • Mẫu Số 01/NG-LS : Đơn Xin Đưa Thi Hài Hài Cốt Tro Cốt Về Việt Nam
  • Mẫu Số 02/NG-LS : Đơn Xin Đưa Thi Hài Hài Cốt Tro Cốt Của Người Thân Về Chôn Cất, Bảo Quản Tại Địa Phương
  • Mẫu Số 03/NG-LS : Giấy Phép Nhập Cảnh Thi Hài Hài Cốt Tro Cốt
  • Mẫu Số 04/NG-LS : Sổ Cấp Phép Nhận Cảnh Thi Hài Hài Cốt Tro Cốt

mẫu đơn liên quan đến nhập cảnh thi hài tro cốt hài cốt

Mẫu Đơn Nhập Cảnh Thi Hài Hài Cốt Tro Cốt - Số 01/NG-LS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Socialist Republic of Vietnam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness
---------------

ĐƠN XIN ĐƯA THI HÀI, HÀI CỐT, TRO CỐT VỀ VIỆT NAM
APPLICATION FOR A PERMIT FOR CORPSE, BONES, BODY ASH TO ENTER VIETNAM

Người làm đơn/ Applicant.........................................................................................................

Ngày sinh......................................... Nơi sinh..........................................................................
Date of Birth:                                       Place of Birth:

Hộ chiếu/Giấy tờ đi lại số:....................... Ngày cấp:............. Nơi cấp:............. Nước cấp........
Passport/Travel Document number:        Date of issue:         Place of issue:         Country of Issue

Nơi thường trú:........................................................................................................................
Address:

Đề nghị Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán Việt Nam cấp Giấy phép nhập cảnh cho thi hài, hài cốt, tro cốt của:
Hereby request the Embassy/the Consulate General of Vietnam to issue an entry permit for corpse, bones, body ash of:

Họ tên người chết:...................................................................................................................
Decedent’s full name:

Ngày sinh:............................ Nơi sinh:.................................. Giới tính:  □ Nam    □ Nữ
Date of Birth:                        Place of Birth:                                  Sex:        □ Male    □ Female

Nơi thường trú:........................................................................................................................
Address:

Hộ chiếu/Giấy tờ đi lại số:....................... Ngày cấp:.............. Nơi cấp:.....................................
Passport/Travel document number:        Date of issue:         Place of issue:

Chết lúc:.......... giờ......... , ngày........ tháng...... năm................ Nơi chết...................................
Died on                               dd              mm          yyyy               Place of Death

Lý do chết:..............................................................................................................................
Case of death:

Giấy chứng tử số, ngày cấp, cơ quan cấp:...............................................................................
Number, Issuing date and Authority of the Certificate of Death:

Để đưa về Việt Nam an táng tại:................................................................................................
To be moved to Vietnam to bury at

Nhập cảnh tại: □ Tân Sơn Nhất   □ Nội Bài   □ Nơi khác........... Số chuyến bay:...... Của hãng:.....
Port of entry                                                   □ Others:              Flight number:         Air company:

Dự kiến ngày nhập cảnh:..........................................................................................................
Proposed date of entry:

Thông tin về người đi kèm thi hài, hài cốt, tro cốt/ Details of the person accompanying the corpse/ bones/ body ash:

Họ và tên:................................................................................................................................
Full name

Ngày sinh:........................................ Nơi sinh:.........................................................................
Date of Birth:                                       Place of Birth:

Nơi thường trú:........................................................................................................................
Address:

Hộ chiếu số:........................................... Ngày cấp:.............. Nơi cấp:............. Nước cấp........
Passport number:                                    Date of issue:            Place of issue:       Country of issue

 

 ……, ngày……tháng……năm…….
dd          mm           yyyy
Người làm đơn/Applicant

 

Mẫu Đơn Nhập Cảnh Thi Hài Hài Cốt Tro Cốt - Số 02/NG-LS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN XIN PHÉP MANG THI HÀI, HÀI CỐT, TRO CỐT
CỦA NGƯỜI THÂN VỀ CHÔN CẤT, BẢO QUẢN TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Kính gửi:Ủy ban Nhân dân xã/phường/thị trấn…
huyện/quận…
tỉnh/thành phố…

Tôi tên là:.................................................................................................................................

Cư trú tại.................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Làm đơn này đề nghị UBND xã/phường cho phép gia đình tôi được mang thi hài/ hài cốt/ tro cốt của:

Họ và tên người chết:...............................................................................................................

Ngày sinh:............................... nơi sinh:............................... quan hệ:.....................................

Ngày chết:............................... nơi chết:..................................................................................

Về chôn cất/ bảo quản tại.........................................................................................................

.............................................................................................................................................

Gia đình chúng tôi mong được UBND xã/ phường/ thị trấn xem xét và chấp thuận./.

Ý kiến của UBND xã/ phường/ thị trấn
(ghi rõ đồng ý hay không đồng ý)
................
………………………................………………………................………………………................………………………................………………………Ngày … tháng … năm …
TM. UBND xã/ phường/ thị trấn…

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
Ngày … tháng … năm …
Người làm đơn

(ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu Đơn Nhập Cảnh Thi Hài Hài Cốt Tro Cốt - Số 03/NG-LS

(Tên Cơ quan đại diện)
Tại…………………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY PHÉP NHẬP CẢNH THI HÀI, HÀI CỐT, TRO CỐT

................................... nước CHXHCN Việt Nam tại..................................................................

- Theo đề nghị của............................................... ngày.......... /............. /.......... ;......................

- Căn cứ vào Giấy phép xuất cảnh số.................... ngày.......... /............. /.......... ;......................

do cơ quan................................................................................ cấp;................................

Cấp giấy phép nhập cảnh Việt Nam cho:

Thi hài/ hài cốt/ tro cốt của:.................................................................................................

Sinh ngày: ....... /......./................. tại........................................................................................

Thời gian chết:............ giờ.................. ngày.......... tháng......... năm................................

Nơi chết:............................................................................................................................

Nguyên nhân chết:..............................................................................................................

Địa điểm nhập cảnh ViệtNam:..........................................................................................

Đi bằng phương tiện: (đối với trường hợp đi bằng đường không ghi rõ số chuyến bay)...................

...........................................................................................................

Thời gian dự định nhập cảnh Việt Nam:.....................................................................................

Người đi kèm thi hài/ hài cốt/ tro cốt (nếu có): ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh, nơi thường trú, số và ngày cấp hộ chiếu: ...................................................................................................................

..................................................................................................................................

 

 ……….ngày … tháng … năm …
(ký, đóng dấu cơ quan và dấu chức danh)

 

Mẫu Đơn Nhập Cảnh Thi Hài Hài Cốt Tro Cốt - Số 04/NG-LS

SỔ CẤP PHÉP NHẬP CẢNH THI HÀI, HÀI CỐT, TRO CỐT

Quyển số………Năm………..

Sổ giấy phépNgày cấpHọ tên người chếtNăm sinhNgày chếtLý do chếtHọ tên, số Hộ chiếu người đề nghịGhi chú (các chi tiết nhập cảnh)
        
        
        

Nguồn: thuvienphapluat.vn

Tham Khảo Thêm Về Những Thông Tin Liên Quan Khác:

Hotline Dịch Vụ Mai Táng Đức Thịnh: 0941.496.096