icon-load

Loading..

Nghi Lễ Tang Ma Của Người Cao Lan

Theo tập quán của người Cao Lan, khi cúng ma của 1 người nào đó, thì gọi tên của người ấy 3 lần. Những điều khấn báo cũng phải nhắc 3 lần, kể cả các...

Nghi Lễ Tang Ma Của Người Pà Thẻn

Tục tang ma của người Pà Thẻn có những nét đặc trưng rất riêng biệt, đặc biệt là Lễ đuổi ma xấu bởi người ta sợ con ma ấy lưu luyến trần gian mà...

Bạn cần trợ giúp ?